Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN KolTrans S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, w tym wspólników spółki cywilnej.
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu do ORLEN KolTrans S.A.: (24) 256 64 44
 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
 3. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN KolTrans S.A. w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”),
  3. dbałość o bezpieczeństwo ORLEN KolTrans S.A. przed nadużyciami i nieprawidłowościami dotyczącymi antykorupcji, weryfikacji wiarygodności, wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom, zapobieganie konfliktom interesów w procesach biznesowych,
  4. prowadzenie wysokich standardów etycznych,
  5. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
  Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN KolTrans S.A. Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną,
  2. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy,
  3. prawnie uzasadniony interes ORLEN KolTrans S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, weryfikacji poprawności i kompletności danych, prowadzenie wysokich standardów etycznych, zapewnienie należytej staranności w procesach biznesowych, wykrywania nadużyć oraz zapobieganie nadużyciom, weryfikacji wiarygodności.
 4. ODBIORCY DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN KolTrans S.A. podmiotom z nami współpracującymi (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, windykacyjne, archiwizacji.
 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
  Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:
  • obowiązywania umowy,
  • do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
  • do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.
 6. TWOJE PRAWA
  Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN KolTrans S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN KolTrans S.A. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN KolTrans S.A.. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN KolTrans S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN KolTrans S.A.
 7. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
  Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jeśli kontaktujesz się z ORLEN KolTrans S.A. za pomocą formularza kontaktowego.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach ORLEN KolTrans S.A.
+ Informacyjna dla pracowników Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta/ Wydzierżawiającego lub osób współpracujących z Oferentem/Wykonawcą/Zleceniobiorcą/ Kontrahentem/Wydzierżawiającym
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103