Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN KolTrans S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Oferenta/Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta będącego osobą fizyczną, w tym prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG, w tym wspólników spółki cywilnej.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jeśli kontaktujesz się z ORLEN KolTrans S.A. za pomocą formularza kontaktowego.
+ Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach ORLEN KolTrans S.A.
- Informacja dla członków organów statutowych, pełnomocników reprezentujących Oferenta/Wykonwacy/ Zleceniobiorcy/ Kontrahenta/ Dostawcy**, a także pracowników, którzy są osobami kontaktowymi lub osób współpracujących z Oferentem/ Wykonawcą/ Zleceniobiorcą/ Kontrahentem/ Dostawcą przy zawarciu i realizacji umów na rzecz ORLEN KolTrans S.A.

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016

 I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Kontaktowy numer  telefonu  do  administratora danych: (24) 256 64 44

 II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans S.A. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

 III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA​

Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do ORLEN KolTrans S.A.  przez ..............* - podmiot świadczący usługi dla ORLEN KolTrans S.A. lub zamierzający świadczyć usługi (zlożył do ORLEN KolTrans S.A. ofertę współpracy) stanowią w zależności od rodzaju współpracy dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane kontaktowe, dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ORLEN KolTrans S.A., w zależności od rodzaju współpracy, w następujących celach:

a)   wykonania obowiązków wynikających z umowy z ORLEN KolTrans S.A., której stroną jest/będzie ……….*, w szczególności w celu weryfikacji oświadczeń złożonych przez ……….*, w tym potwierdzenia posiadanych uprawnień do reprezentacji, kwalifikacji osób wskazanych do realizacji umowy, kontaktu przy wykonaniu umowy, wymiany korespondencji, wydania pełnomocnictw do reprezentowania ORLEN KolTrans S.A., kontroli należytego wykonania umowy, rozliczenia umowy, zachowania zasad poufności oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

b)   obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia roszczeń, w tym roszczeń pomiędzy ORLEN KolTrans S.A. a Panią/Panem lub pomiędzy ORLEN KolTrans S.A. a ………………………*,

c)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ORLEN KolTrans S.A., w tym w szczególności obowiązków  instytucji obowiązanej,  wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prawa budowlanego, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku. 

Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN KolTrans S.A. Pani/Pana danych osobowych, w zależności od rodzaju współpracy w celach wskazanych w ust. 4 powyżej jest:

a)   prawnie uzasadniony interes (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) realizowany przez administratora w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy lub wykonaniem umowy pomiędzy ORLEN KolTrans S.A. a ...........*

b)   wypełnianie obowiązków  prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ciążących na ORLEN KolTrans S.A. na podstawie przepisów prawa wynikających, w zależności od rodzaju współpracy, z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie nadużyć na rynku, m.in. na podstawie art. 18 Prawa budowlanego, w tym w związku z pełnieniem funkcji inwestora zobowiązanego, do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach prawa zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

IV. ODBIORCY DANYCH

1.   Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN KolTrans S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, usługi ochrony osób i mienia, usługi zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, prawne, archiwizacji.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres zatrzeżony przepisami prawa, nie krócej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy pomiędzy ORLEN KolTrans S.A.. a ...........* lub przedawnienia terminów roszczeń z tytułu zobowiązań podatkowych związanych z ww. umową. 

VI. TWOJE PRAWA

Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do sprostowania danych osobowych,

c)      prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,

d)      prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN KolTrans S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN KolTrans S.A.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.​


 
 

Marki Grupy ORLEN