Rozmiar tekstu: AAA
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Spółki za 2010r.

21-06-2011  

​W dniu 21 czerwca 2011 roku odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORLEN KolTrans Sp. z o.o. W porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z dyspozycją art. 231 kodeksu spółek handlowych, znalazły się sprawy związane z zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, a także podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2010 r. i w latach ubiegłych. Ponadto udzielono członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 r. Jednocześnie w związku z upływem kadencji Zgromadzenie Wspólników ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej, a główny udziałowiec Spółki PKN ORLEN S.A. korzystając z przysługujących mu uprawnień powołał Radę Nadzorczą w następującym składzie:

Gorzeński Piotr - Przewodniczący
Jamiołkowska Dorota - Członek
Anna Jasińska - Członek

21 czerwca br. odbyło się również posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, na którym został powołany na kolejną kadencję Zarządu Spółki w składzie:

Tomasz Szurnicki - Prezes Zarządu
Rafał Buczek - Członek Zarządu

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103