Rozmiar tekstu: AAA
Wyniki finansowe Spółki za pierwsze półrocze 2008 roku

18-08-2008  

​Przychody za lipiec 2008r wykazały przyrost o 10% w stosunku do założeń planowanych. Z dniem 1 lipca b.r. Spółka rozpoczęła obsługę Automatycznej Stacji Nalewczej 5, co wpłynęło na uzyskanie dodatkowych przychodów. Dynamikę wzrostową cechuje również obszar działalności przewozowej. Dobre wyniki w zakresie przychodów lipca umożliwiły utrzymanie wysokiej tj. 11 % dynamiki wzrostu przychodów za 7 m-cy b.r. i wygenerowanie w tym okresie ponadplanowych przychodów z tytułu zwiększonego zakresu świadczonych usług, głównie przewozowych i ekspedycyjnych Za 7 m-cy 2008r. poziom wyników finansowych na działalności podstawowej wykazuje znaczący przyrost w stosunku do założeń planowanych, co wpływa również na korzystny poziom zysku netto, głównie z uwagi na osiągane przez Spółkę dodatkowe przychody z tytułu przewozów realizowanych na licencji PKN i zwiększonej ilościowo ekspedycji produktów . Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym i długoterminowym kapitałem obcym przyjmuje poziom 97 %, co wskazuje na to, iż kapitały własne i zobowiązania długoterminowe pokrywają majątek Spółki. Mimo stosunkowo niskiego wskaźnika płynności bieżącej -0,9 pozostałe wskaźniki (wskaźnik wysokiej płynności "szybki" - 0,8, wskaźnik pokrycia zobowiązań należnościami - 1,7) kształtują się na korzystnym poziomie.

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN