Rozmiar tekstu: AAA
OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

28-04-2023  

OGŁOSZENIE O UDOSTĘPNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135118, REGON: 191939022, NIP: 5832641717 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą ORLEN KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000771285, REGON: 611312726, NIP: 7742658299 ​ („Spółka Przejmowana”), Zarządy obu spółek działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) („KSH”) w dniu 28 kwietnia 2023 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 KSH, niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Zarząd Spółki Przejmowanej informuje, że stosownie do art. 500 § 2 i 21 ksh, Plan Połączenia zostaje udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmowanej bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

Dokumenty do pobrania:

1)      Plan_Połączenia_LOTOS_Kolej_ORLEN_Koltrans.pdfPlan_Połączenia_LOTOS_Kolej_ORLEN_Koltrans.pdf

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103