Rozmiar tekstu: AAA
Zatwierdzono sprawozdanie z działalności Spółki za ubiegły rok

12-06-2012  

W dniu dzisiejszym odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORLEN KolTrans​ Sp. z o.o. W porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z dyspozycją art. 231 kodeksu spółek handlowych, znalazły się sprawy związane z zatwierdzeniem Sprawozdania Zarządu z działalności Spółek za rok 2011, Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku ubiegłym. Ponadto udzielono​ członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r.

« powrót
 
 
 

Marki Grupy ORLEN