Rozmiar tekstu: AAA
O Projekcie
ORLEN KolTrans S.A. realizuje projekt pn. „Dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe”. Celem Projektu jest dostosowanie 168 wagonów towarowych Spółki do wymogów interoperacyjności kolei (TSI Hałas - Rozporządzenie KE 2019/774) poprzez zastąpienie żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi, co wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu przejazdu w trakcie transportu towarów. 

Projekt pn. „Dostosowanie wagonów cystern do wymogów TSI Hałas poprzez wymianę żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe” realizowany w latach 2022-2023 jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce; Działanie: 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T, konkurs nr POIiŚ.5.2/1/21. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0051/21-00 z dnia 30.09.2022 r. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 139 784,42 PLN. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 926 654,00 PLN. Wysokość dofinansowania do 50 % kosztów kwalifikowalnych tj. do 463 327,00 PLN.
 
 

Marki Grupy ORLEN