Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN KolTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.: (24) 256 64 44

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych jest:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której
Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
c) prawnie uzasadniony interes ORLEN KolTrans Sp. z o.o.. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres:
• obowiązywania umowy,
• do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
• do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN KolTrans Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN KolTrans Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN KolTrans Sp. z o.o.. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN KolTrans Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  lub adres siedziby ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki).


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN KolTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.: (24) 256 64 44

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych,
• Uzasadniony interes ORLEN KolTrans Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN KolTrans Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

IV. ODBIORCY DANYCH
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres ORLEN KolTrans Sp. z o.o, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN KolTrans Sp. z o.o danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN KolTrans Sp. z o.o przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN KolTrans Sp. z o.o zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN KolTrans Sp. z o.o przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres ORLEN KolTrans Sp. z o.o, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jeśli kontaktujesz się z ORLEN KolTrans Sp. z o.o. za pomocą formularza kontaktowego.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN KolTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.: (24) 256 64 44

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: przekazania odpowiedzi na zadane pytania, w celu realizacji procesu związanego z obsługą skarg i reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

IV. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o. podmiotom z nami współpracującymi (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności podmiotom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN KolTrans Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN KolTrans Sp. z o.o. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN KolTrans Sp. z o.o.. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy,
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN KolTrans Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  lub adres siedziby ORLEN KolTrans Sp. z o.o.


VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia skargi lub reklamacji, a także udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenia skargi lub reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie..

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące monitoringu na obiektach ORLEN KolTrans Sp. z o.o.I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunków zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego zainstalowane/funkcjonujące na obiektach ORLEN KolTrans Sp. z o.o. w tym w obrębie tych obiektów, jest ORLEN KolTrans Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu do ORLEN KolTrans Sp. z o.o.: (24) 256 64 44

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans Sp. z o.o. można skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Nagrania z monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ORLEN KolTrans Sp. z o.o.. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO), za który ORLEN KolTrans Sp. z o.o. uznaje w szczególności potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, a także ewentualne dochodzenie lub obronę przed roszczeniami.

IV. ODBIORCY DANYCH
Nagrania z monitoringu wizyjnego w uzasadnionych przypadkach mogą zostać udostępnione organom ścigania, na ich wniosek.
Nagrania z monitoringu wizyjnego mogą być również przekazywane przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom odpowiadającym za nadzór nad działaniem monitoringu wizyjnego w tym konserwację systemów.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Nagrania z monitoringu nie będą przechowywane dłużej niż 3 miesiące, chyba że zostały one zabezpieczone w związku z prowadzonym przez organy ścigania postępowaniem. W takim przypadku okres przechowywania nagrań wydłuża się do prawomocnego zakończenia sprawy.

VI. TWOJE PRAWA
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na wniosek osoby ORLEN KolTrans Sp. z o.o. dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są w pkt. I i II powyżej.

VII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 
 

Marki Grupy ORLEN


Błąd wewnątrz kontrolki: The remote server returned an error: (404) Not Found.line:103