Rozmiar tekstu: AAA
Kariera
​ORLEN KolTrans dąży do stworzenia klimatu wzajemnego zaufania kierownictwa i pracowników, opartego na sprawiedliwym i rozważnym traktowaniu wszystkich bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy w Firmie, przynależność do związków zawodowych, wygląd zewnętrzny i orientację polityczną. Rekrutacja, dobór zawodowy, ocena, rozwój, awansowanie i wynagradzanie pracowników, odbywają się według jasnych zasad i kryteriów warunkujących równouprawnienie wszystkich osób. ORLEN KolTrans deklaruje równe traktowanie w zakresie zatrudnienia (nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych) wszystkich pracowników i kandydatów bez względu na narodowość, orientację polityczną i wyznanie.
 
 

Marki Grupy ORLEN